Statutul și cariera personalului didactic

Trebuie să avem un nou fundament pentru redarea prestigiului și demnității profesiei de dascăl, inclusiv printr-o salarizare motivantă care să fie cel puțin la nivelul salariului mediu pe economie, încă de la debutul în carieră.

Cariera didactică redevine atractivă
Adaptarea profilului cadrului didactic la profilul specific nivelului de predare (preșcolar / primar / gimnazial / liceal) necesită crearea unui mecanism apt să conducă la acest lucru.

Asta nu este neapărat mai greu, dar sigur este mai profesionist. Cum se va realiza? 

  • prin consolidarea statutului social si economic al cadrelor didactice. Salarizarea profesorului debutant va fi într-un cuantum egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat.
  • prin întărirea instituției mentoratului încă de la debutul în carieră. Acest Corp al mentorilor funcționează pe lângă CNFDCD (Centrul Național de Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică), ca instituție responsabilă cu elaborarea profilului cadrului didactic.
  • prin acordarea unui grad mare de autonomie profesorului (ei sunt creatori de educație, nu executanți ai unor programe pre-definite) și o flexibilitate mare în ceea ce privește evoluția în carieră, aceștia vor avea multe opțiuni de specializare si re-specializare.

Calitatea pregătirii profesionale a profesorilor este crucială pentru educație! Formarea inițială și continuă a corpului profesoral va reda statutul bine cuvenit acestora.

Profilul profesional al cadrului didactic
Totalitatea competențelor, cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor formează profilul cadrului didactic.

Pentru elev, profilul cadrului didactic este adaptat pe etape ale carierei și pe niveluri de învățământ și are la bază setul de standarde de calitate pentru programele de formare inițială cu accent pe pregătire practică eficientă, flexibilitate și sprijin pentru debutul în carieră. Profilul cadrului didactic va fi realizat de către Centrul Național de Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică (CNFDCD) în colaborare cu Corpul de mentorat și licențiere în cariera didactică.

Profilul de competențe pentru cadrul didactic va avea valoare instrumentală pentru formarea inițială și continua și pentru managementul în cariera didactică. Rolul cadrului didactic este adaptat pentru satisfacerea cerințelor actuale ale elevilor. Astfel, profesorul va fi:

  • autor al procesului de predare-învățare;
  • facilitator al învățării;
  • mentor al elevilor;
  • conector între toți beneficiarii procesului educațional, direcți sau indirecți;
  • inovator în educație.

Se înființează Centrul Național pentru Formarea și Dezvoltarea Carierei Didactice

CNFDCD și structurile teritoriale ale acestuia devin astfel centre de resurse, asistență educațională și managerială pentru personalul didactic și sunt furnizori de formare continuă și un pilon central pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic. 

Activitățile din cadrul  stagiilor de practică pentru ocuparea unei funcții didactice vor fi coordonate de Corpul de mentorat și licențiere în cariera didactică în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației.

Corpul de mentorat și licențiere în cariera didactică va avea un rol esențial în desfășurarea activităților din cadrul stagiilor de practică și în analiza portofoliului profesional al cadrelor didactice.

Accesul la cariera didactică

Pasul 1.  Absolventul programului de formare inițială susține un examen de certificare în cadrul instituției de învățământ superior care a organizat formarea inițială. Absolvenții învățământului superior care nu au parcurs formarea inițială dedicată carierei didactice în cadrul instituției de învățământ superior pot să acceadă la cariera didactică după obținerea atestatului de promovare a probei de examinare a cunoștințelor teoretice de pedagogie pentru debutul în stagiatura didactică, organizat de CNFDCD (Centrul Național de Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică) la nivelul structurilor teritoriale.

Pasul 2. Absolvenții care au promovat examenul de certificare / au obținut atestatul eliberat de CNFDCD se pot înscrie la o procedură de  repartizare, în vederea efectuării stagiaturii didactice la nivelul unei unități de învățământ. Procedura de repartizare  este realizată la nivel județean de DJIP / DMBIP și are în vedere inclusiv criterii referitoare la nevoile unităților de învățământ.

Pasul 3. În urma repartizării, cadrul didactic stagiar încheie un contract individual de muncă pentru perioada stagiaturii didactice, fiind îndrumat de un profesor mentor și  salarizat la nivelul profesorului debutant, într-un cuantum egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat. 

Pasul 4. La finalul stagiaturii didactice, de 1 an, cadrul didactic stagiar susține examenul de licențiere pentru cariera didactică, ce cuprinde două componente de evaluare sumativă:  raportul de evaluare a stagiului practic și un examen scris.

Pasul 5. Susținerea concursului național unic în vederea titularizării. Angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de către directorul unității de învățământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de directorul general al DJIP / DMBIP.

Postul didactic este constituit din cel puțin o jumătate de normă didactică la nivelul unei unități de învățământ preuniversitar. Salariul profesorului debutant va fi într-un cuantum egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat.

Accesul la cariera didactică este într-adevăr gândit cu mai multă exigență, dar intrarea în sistem este un filtru important pentru asigurarea calității procesului educațional. Odată terminat acest parcurs, profesorii au un grad mai mare de libertate, pot fi mai creativi, liberi să-și demonstreze aptitudinile lucrând direct cu copiii și tinerii, să pună în practică vocația de dascăl.

Debutul în stagiatura didactică

Debutul în stagiatura didactică va avea loc după parcurgerea formării inițiale: masteratul didactic, dubla specializare sau practica pedagogică. La finalizarea programului de formare inițială, absolventul va susține un examen de certificare, în urma promovării acestuia dobândind calitatea de profesor/cadru didactic stagiar. 

Debutul în profesie se va realiza după parcurgerea stagiaturii didactice, la finalul căreia profesorul / cadrul didactic stagiar va susține examenul de licențiere pentru cariera didactică, care cuprinde două componente de evaluare sumativă: raportul de evaluare a stagiului practic și un examen scris. 

Stagiarii care promovează examenul de licențiere în cariera didactică dobândesc titlul de profesor / cadru didactic cu drept de practică în învățământul preuniversitar. Pentru ocuparea funcțiilor didactice este necesară efectuarea stagiaturii didactice cu durata de un an școlar, realizată într-o unitate de învățământ. 

Pot fi titulari cei care au promovat examenul de licențiere în învățământ, au promovat concursul unic la nivel național (examenul de titularizare promovat cu nota 7) și au ocupat un post didactic vacant publicat pentru angajare pe perioadă nedeterminată, prin concursul unic la nivel național. Noua lege stabilește faptul că un post didactic este constituit din cel puțin o jumătate de normă didactică.

Încadrarea în sistemul de învățământ a profesioniștilor din alte domenii
În vederea sprijinirii procesului educațional printr-o abordare interdisciplinară a nevoilor copilului / elevului se va institui posibilitatea încadrării în sistemul de învățământ a profesioniștilor din alte domenii fundamentale ale dezvoltării copilului, sănătate, consiliere / evaluare psihologică și asistență socială.

De asemenea, prezentul proiect reglementează  faptul că evoluția în carieră va fi însoțită în mod direct de creșterea complexității rolurilor didactice și de asocierea cu noi responsabilități. Rolurile suplimentare (mentor, formator, evaluator) aduc stimulente suplimentare pentru cadrele didactice calificate (modificări în modul de încadrare, salarizare, normare).  

Au fost restructurate modalitățile de evaluare a progresului în carieră cu deplasarea accentului de la pregătirea academică pe dovezi autentice ale activității didactice, în relație cu profilul de competențe al profesorilor (observația la clasă, interviu între profesor și evaluator, autoevaluarea profesorului, analiza portofoliului profesorului, valorificarea rezultatelor evaluărilor periodice).

Portofoliul educațional și curriculumul la decizia școlii
Procesul de educație va fi personalizat, la fel ca evaluarea elevilor. Se renunță la uniformizarea de tip sovietic și se revine la o educație personalizată.

Evaluarea elevului va fi realizată prin observarea parcursului acestuia pe baza unui profil de dezvoltare specific vârstei și înregistrarea progresului în portofoliul personal educațional.  

La învățământul primar, elevul va opta în cadrul curriculumului la decizia școlii pentru 2-4 ore pe săptămână. La învățământul secundar inferior, elevul va opta în cadrul curriculumului la decizia școlii pentru 3-5 ore pe săptămână. La învățământul liceal, elevul va opta în cadrul curriculumului la decizia școlii pentru 6-8 ore pe săptămână.

Curriculumul la decizia școlii se va constitui atât din pachete de discipline opționale la nivel național, regional și local, cât și din pachete de discipline opționale la nivelul unității de învățământ. 

Pentru învățământul profesional și tehnic, curriculumul la decizia  școlii va fi elaborat de unitatea de învățământ, în parteneriat cu operatorii economici/autoritățile administrației publice locale, pentru adaptarea formării elevilor la nevoile locale ale pieței muncii. Consiliul de administrație al unității de învățământ, în urma consultării elevilor, părinților și pe baza resurselor disponibile, va stabili curriculumul la decizia școlii.

Salarizarea cadrelor didactice
Prezentul proiect de lege aduce schimbări importante în ceea ce privește salarizarea cadrelor didactice.

În conformitate cu principiul importanței sociale a muncii, salarizarea cadrului didactic stagiar și debutant din sectorul educației se realizează în raport cu complexitatea, responsabilitatea și nivelul studiilor, într-un cuantum egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat.

Formarea continuă a profesorilor

Se vor asigura formarea inițială și continuă a profesorilor, în acord cu flexibilizarea curriculară, cu măsurile de digitalizare și cu dezvoltarea competențelor cheie:  

a) actualizarea și dezvoltarea competențelor în domeniul de specializare corespunzător profilului 

b) dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera didactică

c) dobândirea sau dezvoltarea competențelor de conducere, de îndrumare și control

d) dobândirea de noi competențe

e) dobândirea de competențe digitale 

f) dobândirea de competențe și abilități sociale 

g) dobândirea de competențe de comunicare în limbi de circulație internațională

h) dezvoltarea și extinderea competențelor privind interacțiunea și comunicarea cu mediul social și cu mediul pedagogic

În activitatea sa, personalul didactic va pune în prim plan respectarea interesului superior al ante-preșcolarului / preșcolarului / elevului.  Personalul didactic va fi obligat  să se abțină de la orice activitate care aduce atingere valorilor și principiilor care guvernează sistemul național de învățământ, acesta trebuie să reprezinte un model de etică și integritate pentru elevi și societate.

Pentru a asigura obiectivitatea în activitatea de predare și evaluare la clasă, personalului didactic îi este interzis să desfășoare meditații cu elevii de la clasă, având ca obligație de diligență să depună eforturi în vederea eliminării necesității pregătirii suplimentare pentru atingerea profilului de competențe de la absolvenții ciclului în care predă. Fapta de a desfășura meditații cu elevii de la clasă este prevăzută ca fiind abatere disciplinară și este sancționată.

Violența fizică și abuzul emoțional sunt abateri disciplinare grave
Pentru respectarea interesului superior al elevului și pentru că realitatea socială impune acest lucru, se definesc ca fiind abateri disciplinare faptele de: violență fizică, abuz emoțional precum și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a ante-preșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor.

În situația aplicării sancțiunii disciplinare cu desfacerea contractului individual de muncă pentru fapte referitoare la acte de violență fizică, abuz emoțional și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a ante-preșcolarilor / preșcolarilor / elevilor, pentru o perioadă de 10 ani persoana sancționată nu poate exercita nicio activitate didactică în sistemul de învățământ, cu pierderea calității de titular în învățământ.

Violența fizică și abuzul emoțional sunt abateri disciplinare grave
Pentru respectarea interesului superior al elevului și pentru că realitatea socială impune acest lucru, se definesc ca fiind abateri disciplinare faptele de: violență fizică, abuz emoțional precum și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a ante-preșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor.

În situația aplicării sancțiunii disciplinare cu desfacerea contractului individual de muncă pentru fapte referitoare la acte de violență fizică, abuz emoțional și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a ante-preșcolarilor / preșcolarilor / elevilor, pentru o perioadă de 10 ani persoana sancționată nu poate exercita nicio activitate didactică în sistemul de învățământ, cu pierderea calității de titular în învățământ. 

Pensionarea personalului didactic

În ceea ce privește pensionarea personalului didactic, acesta beneficiază de pensie în condițiile prevăzute de legislația de asigurări sociale și pensii care reglementează sistemul public de pensii.

În termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, personalul didactic poate opta pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege. Angajatorul nu poate îngrădi sau limita acest drept.

Citește și: