Arhitectura de sistem. Avem nevoie de un sistem administrativ actual și flexibil

Avem nevoie de un sistem administrativ actual și flexibil, format din instituții eficiente care vor asigura modelarea elementelor de proces educațional și o dezvoltare eficientă a carierei didactice.

Înființarea Unității Executive pentru Suport, Mentenanță și Asistență Tehnică pentru Digitalizare

Unitatea Executivă pentru Suport, Mentenanță și Asistență Tehnică pentru Digitalizare va fi o instituție publică cu personalitate juridică, cu finanțare de la bugetul de stat și din venituri proprii, cu responsabilități în:

formarea utilizatorilor de tehnologie digitală din sistemul național de învățământ preuniversitar;
digitalizarea proceselor și asistență în furnizarea de soluții pentru probleme informatice la nivel hardware și software, în condițiile prevăzute de lege, inclusiv prin folosirea de colaboratori externi, angajați pe bază de contract civil, experți în IT, remunerați conform legii.

Înființarea Direcțiilor Județene de Învățământ Preuniversitar/a Municipiului București

Direcțiile Județene de Învățământ Preuniversitar / a Municipiului București vor fi servicii publice deconcentrate aflate în subordinea Ministerului Educației, cu personalitate juridică,  formate prin reorganizarea Inspectoratelor Școlare Județene / Municipiului București  și prin comasarea cu Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională / Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, prin preluarea activităților și structurilor de la aceste instituții.

DJIP vor funcționa cu atribuții privind inspecția de specialitate, organizarea de sistem, gestionarea mobilității personalului didactic, evoluția în carieră – gradele didactice și titlul didactic de profesor emerit și alte atribuții administrative privind organizarea procesului de învățământ și sunt conduse de directori generali numiți prin ordin al ministrului educației, în urma susținerii unui concurs de selecție. Directorul va încheia contract de management cu ministrul educației pe perioada mandatului demnitarului. 

Înființarea Autorității Naționale pentru Inspecție Școlară si Asigurarea Calității

Autoritatea Națională pentru Inspecție Școlară și Asigurarea Calității va fi o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educației,  finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.

În cadrul Autorității va funcționa Comisia Națională pentru Inspecție Școlară cu prerogative de verificare a respectării normelor de etică și deontologie profesională  de către cadrele didactice.

Autoritatea va fi condusă de un Președinte cu rang de secretar de stat și va avea următoarele atribuții principale: inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar, inspecția tematică și evaluarea calității, asigurarea respectării normelor de etică și realizarea procesul de evaluare a calității.

Personalul Autorității va fi format din personal de specialitate, inspectori școlari care au gradul didactic I și personal contractual.

Înființarea Centrului Național pentru Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică

Centrul Național pentru Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică va fi instituție publică de interes național, finanțată de la bugetul de stat și din venituri proprii, în subordinea Ministerului Educației și va avea ca scop:

  • formarea continuă și asigurarea resurselor educaționale pentru întreg personalul din sistemul de educație preuniversitar,
  • realizarea cartografierii nevoilor, dezvoltarea curriculumului de formare,
  • formarea formatorilor și corelarea acestora cu sistemul de evaluare a cadrelor didactice, cu strategiile și politicile naționale și cu nevoile specifice comunităților educaționale,
  • organizarea și furnizarea de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare și control, precum și pentru personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

CNFDCD funcționează cu structuri teritoriale, cu personalitate juridică, constituite la nivel județean, prin reorganizarea Caselor Corpului Didactic și preluarea activităților și structurilor acestor instituții, prin ordin al ministrului educației.

Organizarea și funcționarea CNDCD se aprobă prin ordin al ministrului educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Înființarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutului pentru Științele Educației

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutul pentru Științele Educației se vor înființa prin preluarea activității și structurilor specializate de la Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație, care se desființează.

Ambele instituții vor avea un rol complementar în realizarea, monitorizarea aplicării și revizuirea curriculumului național, organizarea evaluărilor și examenelor naționale, repere metodologice pentru zona de curriculum și evaluare.

Înființarea Centrului Național pentru Învățământ Profesional și Profesional Dual

Centrul Național pentru Învățământ Profesional și Profesional Dual va funcționa ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației, instituție publică cu personalitate juridică prin reorganizarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, care se desființează.

Înființarea Centrului Național pentru Educație Incluzivă

Centrul Național pentru Educație Incluzivă va fi o instituție publică, de interes național, în subordinea Ministerului Educației, cu personalitate juridică, cu buget propriu de venituri și cheltuieli, finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat.

Citește și: