7 - Alexandru Muraru, candidat la alegerile Europarlamentare

Reforma managementului și guvernanță în unitățile de învățământ

Ne dorim o educație de calitate, flexibilă, incluzivă și adaptată vremurilor, iar acest lucru necesită o amplă reformă. Pentru a răspunde tuturor acestor provocări, noile legi pornesc exact de la nevoile elevului, identificate pe parcursul a peste 6 ani de consultări în cadrul proiectului România Educată.


Conducerea unităților de învățământ preuniversitar

Se reorganizează structurile de conducere și de coordonare la nivel de unitate de învățământ, fiind mai multe structuri care vor avea atribuții clar definite, în ceea ce privește calitatea predării și formarea continuă a cadrelor didactice. Ca o noutate, apare funcția de director administrativ, pentru a prelua de la directorul (sau directorii adjuncți) atribuțiile legate de partea materiale a bunei funcționări a unității.

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică vor fi conduse de:

  • consiliile de administrație,
  • directori, directori adjuncți și directori administrativi. 

Consiliul profesoral al unității de învățământ va fi format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea de învățământ cu personalitate juridică, va fi prezidat de către director și se va întruni lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic.

Comisia pentru Asigurarea Calității va elabora și coordona aplicarea procedurilor și  activităților de evaluare și asigurare a calității, va analiza rapoartele întocmite cu ocazia inspecțiilor generale și tematice și  va formula propuneri de îmbunătățire a calității educației la nivelul unității de învățământ.

De asemenea, Comisia pentru Formare și  Dezvoltare în Cariera Didactică  este organismul care va identifica nevoile de formare continuă ale personalului didactic, programele și proiectele destinate formării continue a personalului didactic și monitorizează activitatea cadrelor didactice stagiare, evoluția în carieră a cadrelor didactice,  participarea personalului didactic la programe și proiecte de formare continuă, precum și progresul elevilor în urma participării cadrelor didactice la programele și cursurile de formare continuă.


Managementul sistemului de învățământ național și local

Metoda selectării directorilor de unități de învățământ va intra într-un proces de restructurate, pentru ca decizia să fie luată în urma unui proces instituțional de selecție. Managerul școlar va fi o specializare care va exista într-un cadru clar definit ca standarde profesionale și calitate în activitate.

Potrivit prezentului proiect de lege, guvernanța sistemului național de învățământ va fi realizată de Ministerul Educației, instituțiile și autoritățile din subordinea și coordonarea acestuia, de unitățile de învățământ preuniversitar de stat, particulare și confesionale autorizate/acreditate, în colaborare cu alte autorități ale administrației publice și instituții cu atribuții în domeniul educației, cu respectarea principiului parteneriatului social.

Se va defini profilul profesional al managerului școlar. Astfel, recrutarea, formarea și evaluarea managerilor școlari se va realiza în baza standardelor profesionale care formează profilul profesional al managerului școlar, aprobate prin ordin al ministrului educației în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Managementul și guvernanța sistemului de învățământ la nivel local se realizează prin:

a)     Funcțiile de conducere de la nivelul direcțiilor generale de învățământ preuniversitar: director general, director general adjunct, inspectorii școlari de îndrumare și control și funcțiile de conducere de la nivelul birourilor teritoriale ANISAC:, șeful biroului teritorial;

b)     Managerii școlari de la nivelul unității de învățământ preuniversitar: director, director adjunct, director administrativ;

c)     Funcțiile de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar, inspectorii școlari din cadrul direcțiilor generale de învățământ preuniversitar și birourilor teritoriale ANISAC și alte funcții stabilite prin hotărâre a Guvernului;

Se instituie, pentru prima dată obligativitatea parcurgerii unui program de formare inițială de către managerul școlar, în prima săptămână de la preluarea mandatului educațional, indiferent dacă acesta a mai exercitat anterior alte mandate educaționale/ contracte de management. Managerul școlar care exercită primul mandat management este consiliat în activitate de un mentor pentru management educațional. 

Se înființează Corpul Managerilor Educaționali, format din mentorii pentru management educațional, organism de specialitate aflat în coordonarea Ministerului Educației.

Scopul acestui Corp este acela de a dezvolta politicile publice din educație,  derularea activități de mentorat pentru directorii aflați la început de carieră și de a asigura monitorizarea, evaluarea și respectarea principiilor etice și a conduitei deontologice în managementul școlar. 

Schimbarea procedurii de recrutare a directorilor, directorilor adjuncți și directorilor administrativi este bazată pe un proces complex de selecție și cuprinde următoarele etape:

  • evaluare motivațională în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului; evaluarea motivațională se realizează de comisia de concurs împreună cu specialiști în psihometrie;
  • probă scrisă;
  • interviu.

Recrutarea pentru ocuparea funcțiilor de  director și de director adjunct se realizează prin concurs public, național, organizat prin direcțiile județene de învățământ preuniversitar, sub coordonarea Ministerului Educației.

Citește și: